info@shabtaoffice.com

تفاوت مدارس دولتی و غیر دولتی در استرالیا چیست؟

معرفی مدارس استرالیایی

 

مدارس استرالیایی یا دولتی اند یا غیر دولتی ( خصوصی)، و تمرکز آنها بر ملزومات یادگیری فردی است.

( school privete and public school in Australia )

مدارس دولتی و غیر دولتی

تفاوت های مهمی بین این دو وجود دارد:

مدارس دولتی

مدارس غیر دولتی

توسط فرمانداری ایالت یا محل اداره می شوند

مالکیت آنها برای فرمانداری ایالت یا محل نیست

دانش آموزان استرالیایی معمولا برای ورود به این مدارس شهریهقابل توجهی پرداخت نمی کنند

دانش آموزان بین المللی معمولا شهریه بیشتری نسبت به دانش آموزان بومی می دهند

پرداخت هزینه توسط دانش آموزان بین المللی و فرزندان آنان ضروری است

دانش آموزان را مستقیما قبول می کنند، بنابراین نمایندگان با مدارس غیر دولتی در مورد همه مسائل اعم از قبولی و حضور دانش آموز در مدرسه هماهنگ می کنند (ارتباط مستقیم)

  • و حضور دانش آموزان توسط اداره آموزش و پرورش دولتی که در ایالت یا منطقه ای خاص است کنترل می شود

ممکن است از فلسفه ای دینی یا فرهنگی بهره ببرند که به طور واضح در تجربه دانش آموز منعکس می شود

وقتی که نمایندگان دانش آموزان را برای این مدارس قبول می کنند، مسائل مربوط به دانش آموز را با نماینده اداری هماهنگ می کنند نه خود مدرسه (ارتباط غیر مستقیم)

 

از فلسفه های اجتماعی و فرهنگی مختلفی بهره می برند

 

 

ملزومات یادگیری فردی

هدف نظام مدارس برآورده کردن نیازهای یادگیری تک تک دانش آموزان است. این موضوع به دانش آموزان کمک می کند که به پتانسیل ذهنی و تحصیلی خود دست یابند. برنامه های مطالعه کودک محور هستند و تمرکز آنها روی پیشرفت مهارت ها و راهبردهای یادگیری است، که به دانش آموزان آموزش می دهند که یادگیرنده های مادام العمر و با انگیزه باشند.